خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

کارشناسان

1 min read

‍ #فایلصوتی ‍ #ادامهسخن_کارشناس مبحث_ششم موضوع:ترومای‌ کودکی کارشناس و محقق: #سودابه_استقلال http://www.mahgereftegi.com https://t.me/Radio_mah_gereftegi ?ایمیل رادیو ماه‌گرفتگی:Radiomahgereftegi@gmail.com

سخن_کارشناس موضوع: خودکشی سمبلیک در راستای اپیزود هجدهم رادیو ماه‌گرفتگیبا موضوع #افکارخودکشیوماهگرفتگی کارشناس و محقق: #فریبرز_فولادی سخن_کارشناس فریبرز_فولادی رادیوماهگرفتگی خانه‌یجهانیماه_گرفتگان

1 min read

‍ #فایلصوتی ‍ #ادامهسخن_کارشناس موضوع:تروما چگونه اختیار واکنش‌ها و رفتارهای ما را بدون اینکه خودمان بفهمیم در دست می‌گیرد. مبحث...