خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد (NGO)

کارشناسان

سخن_کارشناس موضوع: خودکشی سمبلیک در راستای اپیزود هجدهم رادیو ماه‌گرفتگیبا موضوع #افکارخودکشیوماهگرفتگی کارشناس و محقق: #فریبرز_فولادی سخن_کارشناس فریبرز_فولادی رادیوماهگرفتگی خانه‌یجهانیماه_گرفتگان

1 min read

‍ #فایلصوتی ‍ #ادامهسخن_کارشناس موضوع:تروما چگونه اختیار واکنش‌ها و رفتارهای ما را بدون اینکه خودمان بفهمیم در دست می‌گیرد. مبحث...