خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

تروما 5

‍ #فایلصوتی ‍ #ادامهسخن_کارشناس

موضوع:
تروما چگونه اختیار واکنش‌ها و رفتارهای ما را بدون اینکه خودمان بفهمیم در دست می‌گیرد.

مبحث پنجم

کارشناس و محقق: #سودابه_استقلال

http://www.mahgereftegi.com

https://t.me/Radio_mah_gereftegi

🌗ایمیل رادیو ماه‌گرفتگی:
Radiomahgereftegi@gmail.com