خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

دیوارها را بغل کن

خانه‌جهانی‌ماه‌گرفتگان فعالیت خود را در بخش کودکان و نوجوانان آغاز کرد.

ویژه‌برنامه نخست:

“دیوارها را بغل کن! “

مقدمه

مدیریت بخش کودک و نوجوان
کارشناس و محقق: الناز آصفی