خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

دریچه ای بر پدیده ی خودکشی در عصر تکنولوژی

سخن_کارشناس

موضوع:
دریچه ای بر پدیده ی خودکشی در عصر تکنولوژی

در راستای اپیزود هجدهم رادیو ماه‌گرفتگی
با موضوع #افکارخودکشیوماهگرفتگی

کارشناس و محقق: دکتر #ندا_پیشوا

سخن_کارشناس

ندا_پیشوا

رادیوماهگرفتگی

خانه‌یجهانیماه_گرفتگان