خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

ترومای‌ کودکی

‍ #فایلصوتی ‍ #ادامهسخن_کارشناس

مبحث_ششم

موضوع:
ترومای‌ کودکی

کارشناس و محقق: #سودابه_استقلال

http://www.mahgereftegi.com

https://t.me/Radio_mah_gereftegi

🌗ایمیل رادیو ماه‌گرفتگی:
Radiomahgereftegi@gmail.com