خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد (NGO)

برنامه دوم از مبحث:  “دیوارها را بغل کن!

ادامهسخنکارشناس

بخشکودکو_نوجوان

برنامه دوم از مبحث:  “دیوارها را بغل کن! “

تاثیر واکنش‌های والدین بر فرزندان

کارشناس و محقق: الناز آصفی

دیوارهارابغل_کن

تاثیرواکنشهایوالدینبر_فرزندان

الناز_آصفی