خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

تقدیرنامه اپیزود چهاردهم

تقدیرنامه اپیزود چهاردهم
چالش‌ها و موانع شغلی و تحصیلی زنان در خانواده
بانو محبوبه
https://postcard.itcz.ir/np-102-86-pc
بانو مهشید
https://postcard.itcz.ir/np-102-87-pc
بانو راحیل
https://postcard.itcz.ir/np-102-88-pc
بانو پریسا
https://postcard.itcz.ir/np-102-89-pc