خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

اپیزود نوزدهم ماه گرفتگی های روابط والدین و فرزندان

‍ ‍ ‍

اپیزودنوزدهم #منتشرگردید.

موضوع

ماهگرفتگیهایروابطوالدینوفرزندان

من صحرا هستم یک ماه گرفته

سلام دوستان عزیز به اپیزود نوزدهم از رادیو ماه‌گرفتگی خوش آمدین.
در این اپیزود قصد داریم به موضوع چالش‌های میان روابط والدین و فرزندان بپردازیم، چالشی که موجب تغییرات اساسی در خط سیر انتخاب‌های هر انسانی در طول تجربه‌ی زیسته‌ش خواهد شد.

ماه گرفتگان مهمان اپیزود نوزدهم:

محبوب🌗مهتاب 🌗سالومه 🌗معصوم🌗

📻 متن و طرح رادیو: صحرا کلانتری
👨‍💻کارشناس: مجید شریفی
👨‍💻ادیت: خانه‌جهانی ماه‌گرفتگان

سایت #خانه‌یجهانیماه_گرفتگان :
http://mahgereftegi.com

🌗ایمیل رادیو ماه‌گرفتگی:
Radiomahgereftegi@gmail.com

اپیزود_نوزدهم

ماهگرفتگیهایروابطوالدینوفرزندان

رادیوماهگرفتگی

خانه‌یجهانیماه_گرفتگان