خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

چهارمین نشست تخصصی

لایو_گفتگو

فایل_صوتی

چهارمین نشست تخصصی
خانه جهانی ماه‌گرفتگان

با نویسنده، پژوهشگر و فعال سیاسی
پژمان گلچین

گرداننده: صحرا کلانتری

تاریخ گفت‌وگو:
سی‌ام خرداد ماه ۱۴۰۲

موضوع نشست:

مفهوم مالکیت سرزمینی

لایو_گفتگو

فایل_صوتی

پژمان_گلچین

صحرا_کلانتری

چهارمیننشستتخصصی

مفهوممالکیتسرزمینی

خانه‌یجهانیماه_گرفتگان