خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

پنجمین نشست تخصصی

فایل صوتی لایو پنجمین نشست تخصصی

پنجمین نشست تخصصی
خانه جهانی ماه‌گرفتگان

کارشناس حوزه سلامت اجتماعی
مجید شریفی

گرداننده : صحرا کلانتری

ساعت لایو به مدت یکساعت خواهد بود.
تاریخ گفت‌وگو:
سه‌شنبه شب ساعت ۲۲:۰۰ به وقت ایران
تاریخ ششم تیرماه ۱۴۰۲

موضوع نشست:

مراقب کیست؟

این گفتگو در یوتیوب و سایت خانه ماه‌گرفتگان بارگذاری خواهد شد.

صفحه اینستاگرام برگزاری لایو:

@khaneye_jahani_mahgereftegan

پنجمیننشستتخصصی

سه_شنبه

ششم_تیر

مراقبکیست؟

مجید_شریفی 

صحرا_کلانتری

خانه‌یجهانیماه_گرفتگان