خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

ششمین نشست تخصصی خانه جهانی ماه‌گرفتگان

ششمین نشست تخصصی خانه جهانی ماه‌گرفتگان

ششمین نشست تخصصی خانه جهانی ماه‌گرفتگان

همکار بخش نویسندگان در خطر پن آلمان
مرضیه نصیری

گرداننده : صحرا کلانتری

ساعت لایو به مدت یکساعت خواهد بود.
تاریخ گفت‌وگو:
سه‌شنبه شب ساعت ۲۲:۰۰ به وقت ایران
تاریخ سیزدهم تیرماه ۱۴۰۲

موضوع نشست:

از تاریخچه پن آلمان تا نویسندگان در خطر

این گفتگو در یوتیوب و سایت خانه ماه‌گرفتگان بارگذاری خواهد شد.

صفحه اینستاگرام برگزاری لایو:

@khaneye_jahani_mahgereftegan