خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد (NGO)

ششمین نشست تخصصی خانه جهانی ماه‌گرفتگان

ششمین نشست تخصصی خانه جهانی ماه‌گرفتگان

ششمین نشست تخصصی خانه جهانی ماه‌گرفتگان

همکار بخش نویسندگان در خطر پن آلمان
مرضیه نصیری

گرداننده : صحرا کلانتری

ساعت لایو به مدت یکساعت خواهد بود.
تاریخ گفت‌وگو:
سه‌شنبه شب ساعت ۲۲:۰۰ به وقت ایران
تاریخ سیزدهم تیرماه ۱۴۰۲

موضوع نشست:

از تاریخچه پن آلمان تا نویسندگان در خطر

این گفتگو در یوتیوب و سایت خانه ماه‌گرفتگان بارگذاری خواهد شد.

صفحه اینستاگرام برگزاری لایو:

@khaneye_jahani_mahgereftegan