خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

چهارمین نشست تخصصی

چهارمین نشست تخصصی ادبی خانه جهانی ماه‌گرفتگان

نویسنده و پژوهشگر فلسفه و فعال سیاسی
پژمان گلچین

گرداننده : صحرا کلانتری

ساعت لایو به مدت یکساعت خواهد بود.
تاریخ گفت‌وگو:
سه‌شنبه شب ساعت ۲۲:۰۰ به وقت ایران
تاریخ سی‌ام خرداد ماه ۱۴۰۲

موضوع نشست:

مفهوم مالکیت سرزمینی

این گفتگو در یوتیوب و سایت خانه ماه‌گرفتگان بارگذاری خواهد شد.

صفحه اینستاگرام برگزاری لایو:

@khaneye_jahani_mahgereftegan

چهارمیننشستتخصصی

سه_شنبه

سی‌امخرداد

مالکیت_سرزمینی

پژمان_گلچین

صحرا_کلانتری

خانه‌یجهانیماه_گرفتگان