خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

دومین اپیزود از رادیو شعر

دومین اپیزود از رادیو شعر ماه‌گرفتگی
با مدیریت احسان نعمت‌اللهی و اجرای نغمه قدسی

اپیزود دوم

” شاعر ماه‌گرفته، شاعران همراه “

شاعر ماه‌گرفته:
منصور برمکی (۱۳۸۶_۱۳۱۹)

شاعران همراه:

سیدمهدی موسوی
محمد آشور
مظاهر شهامت
محسن بوالحسنی
مسعود امینی(م.روان‌شید)