خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد (NGO)

دومین اپیزود از #رادیوشعرماه_گرفتگی

منتشر_گردید.

دومین اپیزود از #رادیوشعرماه_گرفتگی

دومین اپیزود از رادیو شعر ماه‌گرفتگی
با مدیریت احسان نعمت‌اللهی و اجرای نغمه قدسی منتشر گردید.

اپیزود دوم

” شاعر ماه‌گرفته، شاعران همراه “

شاعر ماه‌گرفته:

منصوربرمکی (۱۳۸۶۱۳۱۹)

شاعران همراه:

سیدمهدیموسوی

محمد_آشور

مظاهر_شهامت

محسن_بوالحسنی

مسعود_امینی(م.روان‌شید)

شما مخاطبان و ادب‌دوستان عزیز می‌توانید در دومین و چهارمین چهارشنبه‌ در هر ماه، همراه و شنونده‌ی اپیزود‌های رادیو شعر در سایت خانه‌‌جهانی ماه‌گرفتگان، اپلیکیشن‌های پادکست و دیگر رسانه‌های ما باشید.

اپیزود_دوم

رادیوشعرماه_گرفتگی

احسان_نعمت‌اللهی

نغمه_قدسی

مجید_شریفی

صحرا_کلانتری

خانه‌یجهانیماه_گرفتگان