خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد (NGO)

سومین نشست تخصصی

سومین نشست تخصصی ادبی خانه جهانی ماه‌گرفتگان
با نويسنده، پژوهشگر و منتقد ادبی
محمد جانبازان

گرداننده : صحرا کلانتری

ساعت لایو به مدت یکساعت خواهد بود.
تاریخ گفت‌وگو:
سه‌شنبه شب ساعت ۲۲:۰۰ به وقت ایران
تاریخ بیست و سوم خرداد ماه ۱۴۰۲

موضوع نشست:

تفکر پرسشگر
تاملی در باب تفکر پرسشگرانه

این گفتگو در یوتیوب و سایت خانه ماه‌گرفتگان بارگزاری خواهد شد.

صفحه اینستاگرام برگزاری لایو:

@khaneye_jahani_mahgereftegan

سومیننشستتخصصی

سه_شنبه

بیستوسوم_خرداد

تفکر_پرسشگر

محمد_جانبازان

صحرا_کلانتری

خانه‌یجهانیماه_گرفتگان