خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد (NGO)

دومین نشست تخصصی

دومین نشست تخصصی
خانه جهانی ماه‌گرفتگان

با استاد و پژوهشگر فلسفه
دکتر مهدی خبازی کناری

گرداننده: صحرا کلانتری

تاریخ گفت‌وگو:
شانزدهم خرداد ماه ۱۴۰۲

موضوع نشست:

مفهوم دیگری از دیدگاه لویناس