خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد (NGO)

تقدیرنامه های اپیزود هجدهم رادیو ماه‌گرفتگی

تقدیرنامه های اپیزود هجدهم رادیو ماه‌گرفتگی
موضوع: افکار خودکشی و ماه‌گرفتگی

سپاس از شما عزیزان که در اپیزود هجدهم رادیو ماه‌گرفتگی کنار ما بودین‌

جناب شهرام
https://postcard.itcz.ir/np-102-99-pc
بانو سولماز
https://postcard.itcz.ir/np-102-100-pc
جناب پیمان
https://postcard.itcz.ir/np-102-101-pc
بانو ساحل
https://postcard.itcz.ir/np-102-102-pc
جناب مهدی
https://postcard.itcz.ir/np-102-103-pc
بانو نارسیس
https://postcard.itcz.ir/np-102-104-pc