خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

فهرست لایوهای گفت‌و‌گو

فهرست لایوهای گفت‌و‌گو
نشست‌های تخصصی
خانه جهانی‌ماه‌گرفتگان
خردادماه ۱۴۰۲

سه شنبه ۱۶ خرداد ساعت ۲۲:۰۰ به وقت ایران
موضوع؛ مفهوم دیگری از دیدگاه لویناس
کارشناس: دکتر مهدی خبازی کناری

سه‌شنبه ۲۳ خرداد ساعت ۲۲:۰۰ به وقت ایران
موضوع: تفکر پرسشگر
کارشناس: محمد جانبازان

سه‌شنبه: ۳۰ خرداد ساعت ۲۲:۰۰ به وقت ایران
موضوع: مراقب کیست؟
کارشناس: مجید شریفی