خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

معرفی دبیران

دبیران روابط عمومی خانه‌جهانی‌ماه‌گرفتگان:
الناز آفاق
ژاله زارعی

دبیران اجرایی رادیوشعر:
آزاده آزادی
اعظم اسماعیلی
خدیجه مردانی