خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

پنجمین شماره از فصلنامۀ بین‌المللی ماه‌گرفتگی

به زودی…

انتشار پنجمین شماره از فصلنامۀ بین‌المللی ماه‌گرفتگی_ نشریۀ مطالعاتی- انتقادیِ فلسفه، هنر؛ ادبیات و علوم انسانی
سال دوم/ شمارۀ پنجم / بهار ۱۴۰۳

ISSN:2004-9129

آدرس سایت خانه جهانی‌ماه‌گرفتگان:
www.mahgereftegi.com

ایمیل رسمی فصلنامه:
info@mahgereftegi.com

ایمیل دبیرخانه فصلنامه جهت ارسال آثار:
magazine@mahgereftegi.com