خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

چهارشنبه‌ها با معرفی کتاب و نویسنده

خانه ماه‌گرفتگان در تقویم برنامه‌های ادبی و هنری خود، چهارشنبه‌‌ها را به #معرفیکتاب و #معرفینویسنده اختصاص داده است.
این بخش توسط نویسنده، منتقد و پژوهشگر ادبی جناب رضا نجفی ارائه می‌شود.

جلسه پنجم

معرفی کتاب “دمیان”
نویسنده: هرمان هسه
مترجم: رضا نجفي
ترجمه از زبان آلمانی به فارسی
انتشارات افق

چهارشنبه‌هایمعرفیکتابونویسنده

دمیان

جلسه_پنجم

رضا_نجفی

خانهجهانیماه_گرفتگان

فصلنامهماهگرفتگی