خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

چطور زندگی کنیم

چهارشنبه‌ها با معرفی کتاب و نویسنده

خانه ماه‌گرفتگان در تقویم برنامه‌های ادبی و هنری خود، چهارشنبه‌‌ها را به #معرفی_کتاب و #معرفی_نویسنده اختصاص داده است.

این بخش توسط نویسنده، منتقد و پژوهشگر ادبی جناب رضا نجفی ارائه می‌شود.

دانلود فیلم

جلسه سیزدهم

معرفی کتاب ” چطور زندگی کنیم ”
زندگی مونتنی در یک سوال و بیست جواب
نویسنده: سارا بیکول
مترجم: مریم تقدیسی
انتشارات: ققنوس

#چهارشنبه‌های_معرفی_کتاب_و_نویسنده
#چطور_زندگی_کنیم
#زندگی_مونتنی
#جلسه_سیزدهم
#رضا_نجفی
#خانه_جهانی_ماه_گرفتگان
#فصلنامه_ماه_گرفتگی