خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

تفسیرهای زندگی

چهارشنبه‌ها با معرفی کتاب و نویسنده

خانه ماه‌گرفتگان در تقویم برنامه‌های ادبی و هنری خود، چهارشنبه‌‌ها را به #معرفیکتاب و #معرفینویسنده اختصاص داده است.
این بخش توسط نویسنده، منتقد و پژوهشگر ادبی جناب رضا نجفی ارائه می‌شود.

جلسه چهارم

معرفی کتاب “تفسیرهای زندگی”
نویسنده: ویل و آریل دورانت
مترجم: ابراهیم مشعری
انتشارات نیلوفر

چهارشنبه‌هایمعرفیکتابونویسنده

نفسیرهای_زندگی

جلسه_چهارم

رضا_نجفی

خانهجهانیماه_گرفتگان

فصلنامهماهگرفتگی