خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

درسگفتارهای ادبیات جهان

چهارشنبه‌های معرفی کتاب و نویسنده

معرفی_کتاب

معرفی_نویسنده

رضا_نجفی

جلسه سوم

خانه ماه‌گرفتگان در تقویم برنامه‌های ادبی و هنری خود، چهارشنبه‌‌ها را به #معرفیکتاب و #معرفینویسنده اختصاص داده است.
این بخش توسط نویسنده، منتقد و پژوهشگر ادبی جناب رضا نجفی ارائه می‌شود.

جلسه سوم

معرفی کتاب “درسگفتارهای ادبیات جهان”
نویسنده: گرنت‌ ال.وات
مترجم: جمعی از مترجمان
ویراستار: عظیم طهماسبی
انتشارات نیلوفر

چهارشنبه‌هایمعرفیکتابونویسنده

درسگفتارهایادبیاتجهان

رضا_نجفی

خانهجهانیماه_گرفتگان

فصلنامهماهگرفتگی