خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

درسگفتارهای ادبیات اروپا

معرفی_کتاب

معرفی_نویسنده

رضا_نجفی

جلسه دوم

خانه ماه‌گرفتگان در ادامه سری برنامه‌های ادبی و هنری خود، بخشی را به #معرفیکتاب و #معرفینویسنده اختصاص داده است.
این بخش به صورت متناوب توسط نویسنده، منتقد و پژوهشگر ادبی جناب رضا نجفی ارائه می‌شود.

جلسه دوم

معرفی کتاب “درسگفتارهای ادبیات اروپا”
نویسنده: ولادیمیر نابوکف
مترجم: فرزانه طاهری
انتشارات نیلوفر

معرفی_کتاب

معرفی_نویسنده

رضا_نجفی

خانهجهانیماه_گرفتگان

فصلنامهماهگرفتگی