خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

هفت گامِ معلقِ مردِ خوابگردمعرفی_کتاب

معرفی کتاب

معرفی_نویسنده

رضا_نجفی

جلسه اول

خانه ماه‌گرفتگان در ادامه سری برنامه‌های ادبی و هنری خود، بخشی را به #معرفیکتاب و #معرفینویسنده اختصاص داده است.
این بخش به صورت متناوب توسط نویسنده، منتقد و پژوهشگر ادبی جناب رضا نجفی ارائه می‌شود.

جلسه اول

معرفی مجموعه داستان
“هفت گامِ معلقِ مردِ خوابگرد” 
نویسنده: رضا نجفي
انتشارات دریا
دسامبر ۲۰۲۳

سایت خانه جهانی‌ماه‌گرفتگان:
http://www.mahgereftegi.com

لینک ارتباط با مدیر اجرایی:
https://t.me/elnazafagh11

معرفی_کتاب

معرفی_نویسنده

رضا_نجفی

خانهجهانیماه_گرفتگان

فصلنامهماهگرفتگی