خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

شعری از پروین نگهداری

اشعار منتخب
به کوشش دبیر شعر سمیه جلالی

شعری از پروین نگهداری

به ضریب‌هوشی باران که فکر می‌کنم کهولت آسمان و کودکی درخت از یادم می‌رود. فکر می‌کنم کوچه فقط نام مستعار همسایه است در انتهای یک بن بست بزرگ، یا مثلن چاک دهان یک میز گرد تا کجا می‌تواندبا گربه‌های سیاسی لاس بزند؟ یا شرف که تن می‌خواهد از جنس سنگ  و سنگ که تندیس مادرم بود برسر دروازه‌های پس از جنگ..دیگر این که فکر می‌کنم خستگی آفت درخت اناری ست که پدر قبل از مرگ  هر روز به کاشتن‌اش فکر کرده بود..

پروین_نگهداری

فرا_سپید

اشعارمنتخبدر_سایت

سمیه_جلالی

فصلنامهمطالعاتیانتقادیماهگرفتگی

خانهجهانیماه_گرفتگان