خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

یازدهمین نشست تخصصی خانه جهانی ماه‌گرفتگان

کارشناس:
محمدحسین میربابا
کارگردان سینما و تئاتر
پژوهشگر فلسفه

گرداننده : صحرا کلانتری

تاریخ گفت‌وگو:
چهارشنبه
شب ساعت ۲۲:۰۰ به وقت ایران
تاریخ بیست‌و‌ششم مهرماه ۱۴۰۲

موضوع نشست:
سینمای مهرجویی
اوج در آغاز
افول در پایان

این گفتگو در یوتیوب و سایت خانه ماه‌گرفتگان بارگذاری خواهد شد.

صفحه اینستاگرام برگزاری لایو:

@khaneye_jahani_mahgereftegan