خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

دهمین نشست تخصصی خانه جهانی ماه‌گرفتگان شعری از علی کریمی کلایه با اجرای مهتاب قربانی