خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد (NGO)

دهمین نشست تخصصی خانه جهانی ماه‌گرفتگان شعری از دکتر سید مهدی موسوی با اجرای مهدی خدابخش