خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد (NGO)

ضبط صوتی کتاب نامه‌ای از یک ماه‌گرفته توسط گروه هنری صدای تازه به پایان رسید.