خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

ضبط صوتی کتاب نامه‌ای از یک ماه‌گرفته توسط گروه هنری صدای تازه به پایان رسید.

به زودی کتاب صوتی نامه‌ای از یک ماه‌گرفته از،طریق اپلیکیشن‌های معتبر کتاب صوتی در اختیار مخاطبان قرار خواهد گرفت.