خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

معرفی نخستین فرهنگ مستقل؛ کتاب واژه های هم آوا

معرفی نخستین فرهنگ مستقل؛ کتاب واژه های هم آوا

واژه‌های هم‌آوا به واژه هایی گفته می‌شود که تلفظ‌شان یکسان است؛ اما در معنا و نوشتار با یکدیگر فرق دارند، مانند: نواحی، نواهی/ مفروض، مفروز/ مستور،مسطور/ غال، قال.
یا
ملغمه درست است یا ملقمه؟
مسیب درست است یا مصیب؟
غلتک درست است یا غلطک؟
فرهنگ‌نامۀ «هم‌آوا» توسط چهرۀ نام‌آشنای شعر دهۀ هفتاد مسعود امینی (م.روانشید) نوشته شده و در سوئد به چاپ رسیده است و هم‌اکنون در اروپا، آمریکا و ایران دردسترس است. فرهنگ واژههای همآوا شامل موارد درست‌نویسی است و به‌عنوان کتابی مرجع برای تمامی ناشران، ویراستاران، دانشجویان و نویسندگان، قابل استفاده است.
توضیحات نویسنده در مورد کتاب:
هم‌آوا دایر‌ه‌المعارف صرف نیست. تاآنجاکه توانستم به زیرمجموعههای واژه اشاره کرده‌ام، مثال آوردهام و با توجه به ریشه‌ها آن‌ها را توضیح داده‌ام. با توجه به اینکه سابق بر این چنین کتابی نداشته‌ایم، چیزی بیش از سه سال، به‌طور فشرده و بهتنهایی صرف تحقیق و تألیف این کتاب کرده‌ام که توضیحش در مقدمۀ کتاب آمده است.»
علاقه‌مندان برای خرید و تهیه این کتاب میتوانند با ایمیل نشریه یا ایمیل نویسنده در ارتباط باشند.
ایمیل نویسنده:
m_ravanshid@yahoo.com
ایمیل نشریه:
mailto:Magazine@mahgereftegi.com