خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

مطالعات سینما

1 min read

دانلود pdf آوازهای فراموش¬شدۀ دختر کولخیسییادداشتی بر فیلم مده‌آ به کارگردانی پی‌یر پائولو پازولینینوشته: امیرحسین تیکنی سپیده‌دم هولناکی است. خورشید...