خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد (NGO)

مطالعات سینما

1 min read

pages-faslnamehتیکنی-2دریافت حقیقت نه یک رویا، که رویاهاست یادداشتی بر سینمای پی‌یر پائولو پازولینی امیرحسین تیکنی زادۀ اصفهان (1360) دانش‌آموختۀ مهندسی...

1 min read

کوئتو mah-gereftegi-1-1بانی،-ص51دریافت پیمان بانی‌شرکاپدیدۀ زمان از توالی قاب‌‌های ثبت‌شده در حوزۀ ادراکی ناظر شکل می‌گی.رد. این حوزه‌ها یکسان عمل نمی‌کنند....