خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

اهداف

اطلاعیه لطفا به دقت مطالعه نمایید. جهت اطلاع نویسندگان، پژوهشگران و هنرمندان فصلنامه ماه‌گرفتگی علت نام‌گذاری ماه‌گرفتگی چیست؟پاسخ به این...

فصلنامه بین‌المللی ماه‌گرفتگی اهداف خود را در راستای فعالیت‌های مجموعه به شرح زیر اعلام می‌کند: _این فصلنامه در برگیرنده تمامی...