خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد (NGO)

اهداف

فصلنامه بین‌المللی ماه‌گرفتگی اهداف خود را در راستای فعالیت‌های مجموعه به شرح زیر اعلام می‌کند: _این فصلنامه در برگیرنده تمامی...