خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

فصلنامه بین‌المللی ماه‌گرفتگی اهداف خود را در راستای فعالیت‌های مجموعه به شرح زیر اعلام می‌کند:

_این فصلنامه در برگیرنده تمامی زبان‌هاست و مختص به یک زبان خاص نیست.

_ مطالب این فصلنامه توسط هر محقق؛ نویسنده؛ هنرمند و پژوهشگری می‌تواند هم به زبان فارسی و هم به زبانی باشد که شخص ارسال کننده به آن سخن می‌گوید و به آن زبان در ملیت و قومیت خود تعامل دارد.

_ در این فصلنامه سعی بر این است همنشینی تمام زبان‌ها بدون برجسته کردن زبانی مشخص اولویت قرار گیرد و این تنها مخاطب است که زبان هدف خود را انتخاب میکند‌.

این نگاه در راستای اهداف زیر خلاصه می‌گردد:

_ انسان و اهمیت کرامت‌انسانی

_ شراکت تمام زبان‌ها؛ ملیت‌ها و قومیت‌ها جهت بازتاب‌‌های مختلف فرهنگی و جلوگیری از طرد، تفکیک و انسداد فرهنگی

_ طرح مباحث هنری و زیبایی شناسانه در فرهنگ‌ها و ملل مختلف

_ اهمیت ویژه در گسترش زبان مادری

_ اولویت بررسی و پردازش انسان‌ در فرهنگ‌های مختلف و تاثیر در زندگی روزمره

_ کاوش در اسطوره‌های فرهنگی؛ ملی و قومی

_ بازتاب صدای اقلیت و مینور در برابر صدای اکثریت و ماژور

  • تلاش برای حرکت ریزومی‌ و احتراز از منش درختوارگی‌

در پایان از تمامی ملیت‌ها و قومیت‌ها در کشور ایران و کشورهای منطقه و جهان خواهشمندیم نسبت به معرفی زبان و گویش خود ما را یاری کنند تا در ادامه بتوانیم از انزوای زبانی بکاهیم؛ حتما مدنظر داشته باشید به هیچ‌عنوان کمیت اعضای یک جامعه‌ی زبانی دارای اهمیت نیست؛ تنها این مهم است وقتی گفتگو و دیالوگی میان دو نفر متولد می‌گردد آن زبان و گویش دارای هویت می‌گردد و می‌بایست برای آشنایی و آموزش به جهانیان معرفی گردد‌.