خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

کتاب نامه‌ای از یک ماه‌گرفته

کتاب “نامه‌ای از یک ماه‌گرفته” با حمايت کانون اندیشه و قلم (pen klubb) در سوئد منتشر گردید.

این مجموعه شامل چهار بخش مجزا می‌باشد:

_ گفت‌و‌گو‌هایی پیرامون نامه و نامه‌نگاری

_ نامه‌های ماه‌گرفتگان

_ گزیده‌نامه‌های نامداران ایران

_  گزیده‌نامه‌های نامداران جهان

مکان و زمان جلسه‌ی حضوری رونمایی جهت اهدای کتاب و تندیس به ماه‌گرفتگان شرکت‌کننده به زودی اعلام می‌شود.

مدیریت خانه جهانی‌ماه‌گرفتگان
صحرا کلانتری

نامه‌ایازیکماه_گرفته

انتشار_کتاب

کانوناندیشهو_قلم

م_روان‌شید

صحرا_کلانتری

خدیجه_عارفی

شهرزاد_محمدی

خانه‌یجهانیماه_گرفتگان

pen_klubb

sahra_kalantari

ravanshid

Sweden

Iran