خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد (NGO)

نظرسنجی کیفی

رادیوماهگرفتگی
خانه‌یجهانیماه_گرفتگان
دهمین_جمعه از برنامه‌های رادیو ماه‌گرفتگی با حمایت و همراهی شما دوستان و مخاطبان عزیز سپری شد.

و امروز نیز با #اپیزود_دهم در کنار شما بودیم.

لطفا برای ارتقا کیفیت برنامه‌ها در این #نظر_سنجی شرکت کنید.

این رادیو متعلق به شما و تمامی ماه‌گرفتگان است.