خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

داستان نویسان همیار در شماره سوم و چهارم

دانلود pdf

انتشار فصلنامۀ بین‌المللی ماه‌گرفتگی
نشریۀ مطالعاتی- انتقادیِ
فلسفه، هنر؛ ادبیات و علوم انسانی
سال اول/ شمارۀ سوم و چهارم / پاییز و زمستان ۱۴۰۲

☆بخش داستان

داستان‌نویسان همیار در این شماره:

بهشت گُمشده
✍نوشین جم‌نژاد
ابهام زدایی
✍سودابه استقلال
باخت
✍نیوشا رحمانیان
باران پشت آینه
✍فرشته کابلی
با سبیل‌های زخمی
✍ م. روان‌شید 
سقوط میان رزها
✍فرزانه فرهنگ
هدیه‌ای برای استاد
✍کتایون اسلامی

آدرس سایت خانه جهانی‌ماه‌گرفتگان:
www.mahgereftegi.com

ارتباط با دبیر داستان فصلنامه ماه‌گرفتگی:
https://t.me/s54_est

لینک پی‌دی‌اف فصلنامه سوم و چهارم:
https://mahgereftegi.com/1925/

ایمیل رسمی فصلنامه:
info@mahgereftegi.com

ایمیل دبیرخانه فصلنامه جهت ارسال آثار:
magazine@mahgereftegi.com

بخش_داستان

فصلنامهماهگرفتگی

شمارهسومو_چهارم

پاییزوزمستان_۱۴۰۲