خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

سخن کارشناس

موضوع:
از احساسات تا باورها
قسمت اول
مقدمات خودآگاهی

بخش مشاوره خانه جهانی‌ماه‌گرفتگان با همکاری گروه مراقب به صورت تلفنی و آنلاین در خدمت شما مخاطبان عزیز است. برای تعیین وقت مشاوره با آی‌دی مدیر اجرایی خانم خدیجه عارفی در ارتباط باشید.

https://t.me/Modirejrayi1402