خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

فراخوان شعر و داستان

برای شماره سوم فصلنامه ماه ‌گرفتگی
شاعران و نویسندگان ارجمند
نشریه ماه‌گرفتگی برای شماره سوم خود، آماده پذيرفتن اشعار، داستان و نقدهای شما درحوزه شعر و داستان می‌باشد
.
لطفا آثار خود را برای انتشار حداکثر تا ۳۰ مهر به دبیرخانه نشریه ماه‌گرفتگی ارسال فرمایید.
ایمیل دبیرخانه فصلنامه برای دریافت آثار:
magazine@mahgereftegi.com 
لطفا مطالب خود را در قالب ورد
همراه با:
●نام و نام خانوادگی
●عکس نویسنده
●رزومه کوتاه در دو خط(تاریخ تولد، محل تولد، رشته و مدرک تحصیلی، فعالیتها) ارسال فرمائید.
آدرس سایت خانه‌جهانی‌ماه‌گرفتگان:
www.mahgereftegi.com