خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

سایت خبری_تحلیلی ایران گلوبال: فصل‌نامه‌ی «ماه‌گرفتگی» منتشر شد.

سایت خبری_تحلیلی ایران گلوبال: فصل‌نامه‌ی «ماه‌گرفتگی» منتشر شد. دومین شماره‌ی فصل‌نامه‌ی «ماه‌گرفتگی» با سردبیری صحرا(فاطمه) کلانتری و مدیر مسئولی م. روان‌شید، همزمان در ایران و سوئد منتشر شد.

https://iranglobal.info/node/189814