خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

نهمین نشست تخصصی خانه جهانی ماه‌گرفتگان

کارشناس:
پژمان گلچین
نویسنده منتقد، پژوهشگر فلسفه
و فعال سیاسی

گرداننده : صحرا کلانتری

تاریخ گفت‌وگو:
سه‌شنبه شب ساعت ۲۲:۰۰ به وقت ایران
تاریخ هفتم شهریورماه ۱۴۰۲

موضوع نشست:
مقاومت و زندگی روزمره

این گفتگو در یوتیوب و سایت خانه ماه‌گرفتگان بارگذاری خواهد شد.