خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد (NGO)

هشتمین نشست تخصصی خانه جهانی ماه‌گرفتگان

کارشناس:

مرداد عباسپور
نویسنده و منتقد
پژوهشگر فلسفه

گرداننده : صحرا کلانتری

ساعت لایو به مدت یکساعت خواهد بود.
تاریخ گفت‌وگو:
سه‌شنبه شب ساعت ۲۲:۰۰ به وقت ایران
تاریخ سی و یکم مرداد ماه ۱۴۰۲

موضوع نشست:
بکت و فلسفه

این گفتگو در یوتیوب و سایت خانه ماه‌گرفتگان بارگذاری خواهد شد.