خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

فراخوان نشریه ماه‌گرفتگی شاعران و نویسندگان ارجمند

فراخوان نشریه ماه‌گرفتگی شاعران و نویسندگان ارجمند

فراخوان نشریه ماه‌گرفتگی (شعر و داستان)

فراخوان نشریه ماه‌گرفتگی
شاعران و نویسندگان ارجمند
فراخوان نشریه ماه‌گرفتگی شاعران و نویسندگان ارجمند

شاعران و نویسندگان ارجمند

نشریه ماه‌گرفتگی برای شماره دوم خود، آماده پذيرفتن اشعار، داستان و نقدهای شما درحوزه شعر و داستان می‌باشد.
لطفا آثار خود را برای انتشار حداکثر تا ۲۰ تیر به دبیرخانه نشریه ماه‌گرفتگی ارسال فرمایید.

ایمیل دبیرخانه فصلنامه برای دریافت آثار:
magazine@mahgereftegi.com

لطفا مطالب خود را در قالب ورد
همراه با:
●نام و نام خانوادگی
●عکس نویسنده
●رزومه کوتاه در دو خط(تاریخ تولد، محل تولد، رشته و مدرک تحصیلی، فعالیتها)
ارسال فرمائید.