خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد (NGO)

#سلطه_گری_و_تمامیت_خواهی_در_ایجاد_ماه_گرفتگی