خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

معرفی رادیو شعر ماه‌گرفتگی

معرفی رادیو شعر ماه‌گرفتگی:

رادیو شعر ماه‌گرفتگی
با مدیریت احسان نعمت‌اللهی و اجرای نغمه قدسی در دو چهارشنبه در هر ماه منتشر می‌گردد که یک بخش به معرفی شاعری ماه گرفته و در یک بخش به معرفی شاعران همراه اختصاص دارد.

شما مخاطبان و ادب‌دوستان عزیز می‌توانید در دومین و چهارمین چهارشنبه‌ در هر ماه، همراه و شنونده‌ی اپیزود‌های رادیو شعر در سایت خانه‌‌جهانی ماه‌گرفتگان، اپلیکیشن‌های پادکست و دیگر رسانه‌های ما باشید.

رادیوشعرماه_گرفتگی

دواپیزوددر_ماه

احساننعمتاللهی

نغمه_قدسی

مجید_شریفی

صحرا_کلانتری

خانه‌یجهانیماه_گرفتگان