خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

تروما (روان‌زخم) چیست؟ 2

‍ #فایلصوتی ‍ #ادامهسخن_کارشناس

موضوع: تروما (روان‌زخم) چیست؟

مبحث دوم

کارشناس و محقق: #سودابه_استقلال

http://www.mahgereftegi.com

https://t.me/Radio_mah_gereftegi

?ایمیل رادیو ماه‌گرفتگی:
Radiomahgereftegi@gmail.com