خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

صدای مهسا سعادت از #مزار_شریف

صدای مهسا سعادت از #مزار_شریف

بخاطر تو ای #کابل
بخاطر تو ای #تنهاترینشهردنیا
غمگینم

رادیوماهگرفتگی
صدای_افغاننستان
مزار_شریف
کابل
زبان_مادری
مهسا_سعادت