خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

صداهای بدون مرز با تاکید بر گسترش زبان مادری

مخاطبان در اقصی نقاط جهان می توانند دغدغه‌ها؛ مسائل و موضوعات خود را با صداهای خود و بدون در نظر گرفتن مرزها و با زبان مادری خود در ملیت و قومیتی که زیست می‌کنند، برای رادیو ماه‌گرفتگی ارسال نمایند تا در برنامه رادیویی #صداهایبدونمرز در رادیو ماه‌گرفتگی منتشر گردد.