خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

شعری از هما تیمورنژاد

شنبه‌ها با شعر

اشعار منتخب
به کوشش دبیر شعر سمیه جلالی

شعری از هما تیمورنژاد

دلم گرفته و میلی به اجتماع ندارم
شبیه سایه‌ی ظهرم که ارتفاع ندارم

من از سخاوت خورشید اگر‌چه خیر ندیدم
اگرچه سوختم اما سرِ نزاع ندارم

از اینکه جیغ نبودم مرا به هیچ نگیرید
من آن سکوتِ بلندم که انقطاع ندارم

صدای وق‌وقِ حسرت به گوش می‌رسد و من
از این جهانِ سگی نای امتناع ندارم

پناه می‌برم از شب به شب که شوق مدام است
من از صُراحیِ حق ، حقِ انتفاع ندارم

اسیر لشکر نورم ، همای سایه به دورم
کنار می‌کشم از خود ، دل دفاع ندارم

هماتیمورنژاد

اشعارمنتخبدر_سایت

سمیه_جلالی

شنبههایشعر

فصلنامهمطالعاتیانتقادیماهگرفتگی

خانهجهانیماه_گرفتگان